Terma dan syarat

Selamat datang ke https://czxlfl.com/!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan https://czxlfl.com laman web yang terletak di https://czxlfl.com/.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan https://czxlfl.com jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut terpakai kepada Terma dan syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “anda” dan “anda” merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat syarikat. “Syarikat”, “diri kita”, “kita”, “kita” dan “kita”, merujuk kepada syarikat kami. “Pihak”, “pihak”, atau “kami”, merujuk kepada pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melaksanakan proses bantuan kami kepada pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh syarikat, mengikut dan tertakluk kepada, undang-undang Belanda yang lazim. Apa-apa penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, permodalan dan/atau dia atau mereka, diambil sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada sama.

Kuki
Kami menggunakan penggunaan cookies. Dengan mengakses https://czxlfl.com anda bersetuju untuk menggunakan cookies dalam perjanjian dengan https://czxlfl.com Dasar Privasi/ ‘ s.

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Cookies digunakan oleh Laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan sekutu / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Lesen
Kecuali dinyatakan sebaliknya, https://czxlfl.com / dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di https://czxlfl.com/. semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari https://czxlfl.com / untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Menerbitkan semula bahan dari https://czxlfl.com/
Menjual, menyewa atau bahan sub-lesen dari https://czxlfl.com/
Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan dari https://czxlfl.com/
Mengedarkan semula kandungan dari https://czxlfl.com/
Perjanjian ini akan bermula pada tarikh perjanjian ini. Terma dan syarat kami dibuat dengan bantuan penjana terma dan syarat percuma.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar pendapat dan maklumat di kawasan tertentu di laman web ini. https://czxlfl.com / tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau mengkaji komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat https://czxlfl.com ejen dan / atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, https://czxlfl.com/ tidak akan bertanggungjawab ke atas komen atau apa-apa liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau mengalami akibat daripada apa-apa penggunaan dan/atau posting dan/atau kemunculan komen di laman web ini.

https://czxlfl.com / berhak untuk memantau semua komen dan mengeluarkan sebarang komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung atau menyebabkan pelanggaran Terma dan syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

Anda berhak untuk menghantar komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
Komen-komen yang tidak menyerang mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;
Komen tersebut TIDAK mengandungi bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau tidak sah yang merupakan pencerobohan privasi
Komen-komen tidak akan digunakan untuk mendapatkan atau mempromosikan perniagaan atau adat atau aktiviti komersial hadir atau aktiviti menyalahi undang-undang.
Anda dengan ini grant https://czxlfl.com lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana komen anda dalam mana-mana dan semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke kandungan kami
Organisasi berikut boleh memaut ke laman web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

Agensi kerajaan;
Enjin carian;
Pertubuhan Berita;
Pengedar direktori dalam talian boleh memaut ke laman web kami dengan cara yang sama seperti mereka hiperpautan ke laman web perniagaan tersenarai yang lain; dan
Perniagaan yang diiktiraf di seluruh sistem kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang mungkin tidak hiperpautan ke laman web kami.
Organisasi – organisasi ini boleh memaut ke Laman Utama kami, kepada penerbitan atau maklumat laman web lain selagi pautan: (A) tidak dengan apa-apa cara menipu; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa diketahui;
dot.com laman komuniti;
persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
pengedar Direktori atas talian;
portal internet;
perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.
Kami akan meluluskan permintaan pautan dari Organisasi-organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuat kami kelihatan tidak baik kepada diri sendiri atau kepada perniagaan kami yang terakreditasi; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami dari keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan https://czxlfl.com/; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi – organisasi ini boleh memaut ke Laman Utama kami selagi pautan: (A) tidak dalam apa-apa cara menipu; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan ini.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada https://czxlfl.com sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke laman web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautkan. Tunggu 2-3 minggu untuk jawapan.

Organisasi yang diluluskan boleh hyperlink ke laman web kami seperti berikut:

Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
Dengan menggunakan Pencari Sumber Seragam yang dikaitkan dengan; atau
Dengan menggunakan apa-apa keterangan lain laman web kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan ini.
Tiada penggunaan https://czxlfl.com / ‘ s logo atau karya seni yang lain akan dibenarkan untuk menghubungkan hadir perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames
Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar laman web kami yang mengubah apa-apa cara persembahan visual atau penampilan laman web kami.

Liabiliti Kandungan
Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di laman web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang semakin meningkat di laman web anda. Tiada pautan boleh muncul di mana-mana laman web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menganjurkan pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi Anda
Sila baca Dasar Privasi

Tempahan hak
Kami berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke laman web kami. Anda bersetuju untuk segera membuang semua pautan ke laman web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk Amin terma dan syarat ini dan ia menghubungkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami
Jika anda mendapati mana-mana pautan di laman web kami yang menyinggung apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi kami tidak berkewajiban untuk atau lebih atau untuk memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; dan kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web tetap tersedia atau bahan di laman web sentiasa dikemas kini.

Penafian
Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua perwakilan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

hadkan atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
hadkan atau kecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyataan palsu;
menghadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
Kecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.
Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan yang terdahulu; dan (b) mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan kerana melanggar kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.